7.jpg

НОВИНИ

Сключени договори

Към настоящия момент са сключени, съгласно проведени процедури по ЗОП, всички договори с изпълнители за съответните дейности и предстои стартиране на изпълнението на СМР на четирите строежа в обхвата на проекта( т.3, т.4, т.5 и т.6). 

Изпълнители

ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА - „Осъществяване на мерки за информираност и публичност чрез доставка на стоки, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково”

ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ ООД - "Извършване на независим финансов одит по проект"Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП)"

Кооперация СТУДЕНТСКА КООПЕРАЦИЯ "ТЕМИДА" - „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация, общинските предприятия и звена на бюджетна издръжка към Община Хасково“

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД - „Дейности по осигуряване на информираност и публичност по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково“

КИВИА АНГЕЛОВ ЕООД - „Изпълнение на строително-монтажни дейности по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково“

ЕТ МАРИЯ ЧАНКОВА -  „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково“, изпълняван от Община Хасково в рамките на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“

Подизпълнител

СЕЙФ ПАРТ ООД

Haskovo