7.jpg
Управление на проекта

Тази въвеждаща дейност цели да осигури подходяща среда за гладкото изпълнение, добрия мениджмънт и координация на проектните дейности, както и да гарантира максимално ефективно и прозрачно разходване на средствата. Добрата организация и компетентното управление е предпоставка за положителен резултат от изпълнението на проекта и постигане на заложените индикатори.

Настоящата дейност включва следните задачи:

 • сформиране на екип по проекта и определяне на индивидуални задължения и отговорности;
 • утвърждаване на принципи за вътрешна и външна комуникация, координация и мониторинг върху изпълнението на дейностите и разходване на средствата;
 • организиране на регулярни срещи на членовете на екипа за осъществяване на контрол върху техническия и финансов напредък на проекта, отчитане на постигнатите резултати и разрешаване на проблеми, възникнали в процеса на изпълнение;
 • поддържане на постоянна комуникация с Програмния Оператор на Програмата с цел осигуряване на прозрачност на проекта, докладване на нередности и разрешаване на проблеми, изискващи намесата на финансиращият орган;
 • изготвяне на документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на отделните дейности по проекта;
 • управление и наблюдение на под-изпълнителите като биват използвани общи техники за скрийнинг като: редовни срещи, посещения на място и други;
 • изготвяне на междинни и окончателен технически и финансови доклади, искания за плащане;
 • приключване на проекта и архивиране.

  През целия период на изпълнение на проектните дейности, Община Хасково ще се стреми да осигури ясно и прозрачно изпълнение на проекта, както и да измери качеството на постигнатите резултати и ефекта от неговото въздействие.

  Със Заповед №584 от 08.04.2021 г. на Кмета на Община Хасково е сформиран екип за управление по проекта и са определени индивидуалните задължения и отговорности на всеки от експертите. Организирани са и проведени срещи на екипа за управление на проекта с цел поставяне на конкретни задачи за изпълнение.

Изготвен е план за на всички външни възлагания (ПВВ) по Проекта, който е одобрен от Програмния оператор. 

Приключили са всички обществени поръчки по ЗОП и са сключени всички договори с изпълнители, като са публикувани в системата на ИСУН 2020, както следва:

- за извършване на независим финансов одит на проекта: договор №269/27.08.2021 г.
- за изпълнение на дейности по осигуряване на информираност и публичност по проекта: сключен договор № 260/11.08.2021 г.
- за доставка на канцеларски материали: договор № 197/15.07.2020 г.
- за изпълнение на строително- монтажни дейности по проекта- сключен договор № 324/13.12.2021 г.;
- за осъществяване на мерки за информираност и публичност чрез доставка на стоки, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проекта – сключен договор № 279/09.09.2021 г.
- за осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на проекта – сключен договор № 260/04.10.2021 г.
 
Проведени са встъпителната пресконференция и официалната церемония при стартиране на строителството.
 
На 31.01.2022 год. стартира изпълнението на СМР по четирите строежа в обхвата на проекта с откриване на строителни площадки и към момента се изпълняват предвидените СМР по инвестиционните проекти.

Към момента екипа за управление на проекта изпълнява следните дейности:

- контрол по изпълнението на сключените договори с изпълнители: СМР, информираност и публичност и др.
- посещения на място, във връзка с изпълнението на СМР на четирите строежа в обхвата на проекта- регулярно.
- проверка на строителната документация, във връзка с изпълнението на строежите, вкл. актове и протоколи по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие и др.

Изпълнява се текущо архивиране на досието, съдържащо цялата, свързана с управлението на проекта, документация

 Haskovo