9.jpg

За проекта

Програма:

Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Наименование на проект:

„Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково“

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Договор за БФП: BGENERGY-2.001-0077-015
Партньор:

INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY ASSOCIATION/ Асоциация „Интернейшънъл девелопмънт Норуей “

Вид на проекта:

Инфаструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

18

Стойност на договора:

809 283,44 лв.

ФМ на ЕИП:

687 890,93 лв.

Национално финансиране:

121 392,51 лв.

Начална дата на проекта:

08.03.2021 г.

Крайна дата на проекта:

08.09.2022 г.

Цел на проекта:

Минимизиране на енергопотреблението и повишаване ефективността на използваните енергийни ресурси, както и сътрудничество между представители от България и Норвегия, с цел насърчаване процесите за социално и икономическо развитие и намаляване на икономическите и социални различия в рамките на ЕИП.

171 DSC01300 1Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на Община Хасково, в която намаляване на енергийното потребление, подобряване на общинската инфраструктура, повишаване на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети. Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общината, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. С оглед намаляване на консумацията на електроенергия за улично осветление и подобряване на неговото качество, се предвижда изпълнението на мерки за модернизация на системите за външно осветление в четири населени места на територията на Община Хасково- с. Гарваново, с. Въгларово, с. Клокотница и кв. Болярово /Хасково/. Основните резултати, които ще бъдат постигнати с рехабилитацията на ИУО са намаляване на разходи на енергия с 81.7 %, който се равнява на 533.30 MWh/година, с екологичен еквивалент 629.26 тона спестени емисии СО2/ годишно.

Норвежкият партньор IDN ще предложи насока за развитие и прилагане на новаторски методи в сферата на ЕЕ. Освен предлагането на множество примери и добри практики в сферата на ЕЕ, и изграждането и развитието на капацитета на българските експерти, ще се укрепи комуникацията и сътрудничеството на експертно ниво между двата партньора и ще се създадат възможности за начертаване на бъдещи съвместни планове и създаване на трайни партньорски отношения.

В заключение, изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на социално равенство в региона, като се намали контраста и различията между живота в големия град и този в по- малките населени места, и ще спомогне за подобряване на условията на живот на 2949 жители в Община Хасково.

Проектът е в пълно съответствие с актуалните към настоящия момент основни стратегически документи на регионално, национално и европейско ниво, и следва принципите на добро управление, устойчиво развитие, равенство между половете и недискриминация, и нулева толерантност към корупцията.

Haskovo