9.jpg

Резултати

Проектното предложение е разработено в пълно съответствие с общите цели на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и процедура "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура- системи за ВИО на общините", като неговото изпълнение ще допринесе за подобряване на условията за ефективно използване на енергията, намаляване на енергийното потребление и на зависимостта от внос на енергийни ресурси.

Към настоящия момент, уличното осветление в Община Хасково не отговаря на нормативните изисквания за яркост, заслепяване, средна и надлъжна равномерност на осветеност, а същевременно се отчетени високи разходи на енергия.

С оптимизиране на системите за изкуствено осветление се установява потенциал за намаляване на разходи на енергия с 81,7 %, който се равнява на 533.30 MWh/година с екологичен еквивалент 629.26 тона спестени емисии СО2/ годишно. Необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са в размер на 600 625 лв. без включен ДДС и срок на откупуване на пакета от мерки от 9.3 години.

c-fakepath-haskovo-41914d2.jpgВ допълнение, проектът постига социално равенство в региона, като намалява контраста и различията между живота в големия град и този в селата и отдалечените жилищни квартали и спомага за подобряване на условията на живот на 2949 жители в Община Хасково.

Предложените интервенции допринасят и за трите основни стълба на политиката за устойчиво развитие:

  • Икономическа сфера: Чрез осъществяване на ЕЕ модернизация на СВО ще се подобри средата на обитаване, достъпността и нейната екологична съобразност. Всичко това ще окаже директно въздействие върху повишаване на местното икономическо развитие и цялостната конкурентоспособност на Общината;
  • Социална: Чрез модернизация на ВИО ще се създадат безопасни условия за движения на МПС и сигурност на пешеходците вечерно и нощно време, което немуниемо ще подобри привлекателността на населеното място и повиши удовлетвореността и качеството на живот на местното население;
  • Екологична: с изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност по проекта ще доведат до намаляване на разходите на конвенционална енергия за осветление и спестяване на емисии СО2.

Haskovo