9.jpg

Цели

Общи цели: Минимизиране на енергопотреблението и повишаване ефективността на използваните енергийни ресурси, както и сътрудничество между представители от България и Норвегия, с цел насърчаване процесите за социално и икономическо развитие и намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на ЕИП.

Специфицични цели:

  1. Рехабилитация и модернизиране на системи за външно изкуствено осветление в четири населени места в Община Хасково, в т.ч. подмяна на осветители, въвеждане на система за дистанционно групово управление и контрол и мониторинг на потреблението на електрическа енергия на улично осветление; изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми източници;
  2. Повишаване качеството и ефективността на уличното осветление и намаляване на експлоатационните разходи;
  3. Намаляване на финансовите разходи за заплащане на консумираната електроенергия;
  4. Намаляване консумацията на електроенергия и намаляване на емисията на газове, съпровождаща производството на електроенергия;
  5. 5edf0_УНСС-Хасково.jpgОсигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства, повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера; 6)Постигане на социално равенство и подобряване на условията на живот на жителите на Община Хасково;
  6. Обмен на добри практики и решения с експерти на Община Хасково и IDN, както и установяване на дългосрочно сътрудничество в сферата на ЕЕ.

Изпълнението на мерки за модернизация на системи за ВИО в Община Хасково ще допринесе за подобряване на безопасността и качеството на живот на гражданите в общината и за намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП. Проектът е базиран и на партньорство с IDN, за което е подписано Споразумение за партньорство, одобрено с Решение на ОС, с цел установяване на дълготрайни двустранни отношения, насочени към енергийно устойчивото развитие.

Haskovo